Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

REGULAMIN STUDNIÓWKI 2018

Czcionka:

Częstochowa, 16.10.2017

 

REGULAMIN STUDNIÓWKI 2018

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 

 1. Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych.
 2. Termin i miejsce studniówki:

Hotel Arche, ul. Oleńki 20, 42-200 Częstochowa

5 stycznia 2018r.

 1. Czas rozpoczęcia:

Godz. 19:00, 5 stycznia 2018r.

 1. Czas zakończenia:

Godz. 05:00, 6 stycznia 2018r.

 1. Organizatorami Studniówki są rodzice uczniów klas maturalnych, których reprezentuje Komitet Organizacyjny utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami klas.
 2. Dyrektor Szkoły na podstawie informacji od Komitetu Organizacyjnego zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o miejscu i terminie Studniówki.
 3. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
 4. Wychowawcy uczniów klas maturalnych oraz osoby wskazane przez nich są zobowiązani do udziału w Studniówce aż do czasu jej zakończenia.
 5. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 6. Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Organizacyjnego.
 7.  Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
 8. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i osoby towarzyszące.
 10. Uczestniczący w studniówce uczniowie są zobowiązani do podania organizatorom danych osób towarzyszących zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu najpóźniej na czternaście dni przez imprezą.
 11. Podczas trwania Studniówki obowiązuje:
  1. Całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Osoby będące pod wpływem tych środków nie będą wpuszczane na teren obiektu.
  2. Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów.
  3. Zakaz wchodzenia na scenę przeznaczoną dla zespołu muzycznego.
 12. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
 13. W trakcie trwania Studniówki obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu hotelu Arche.
 14. W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu Studniówki jej opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika. Dopuszcza się samodzielny powrót tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 15. Minimalny wiek uczestnika Studniówki określa się na ukończone 16 lat w dniu trwania imprezy.
 16. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Szatni.
 17. Kwestie nieujęte w regualaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły.

 

 

          

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie osoby towarzyszącej

Utworzono dnia 06.12.2017, 10:53

Zgoda na samodzielny powrót osoby niepełnoletniej

Utworzono dnia 16.10.2017, 11:15

Utworzono dnia 01.01.1970, 01:00

Oświadczenie rodzica niepełnoletniej osoby towarzyszącej

Utworzono dnia 16.10.2017, 11:11

Oświadczenie rodziców uczniów

Utworzono dnia 16.10.2017, 11:10

Utworzono dnia 01.01.1970, 01:00

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem studniówki przez uczniów

Utworzono dnia 05.11.2015, 14:46

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing

Nakrętkowa Częstochowa

LICZNIK 2018/2019: 

16 930 szt.