Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zasady rekrutacji

Czcionka:

REGULAMIN REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE rok szkolny 2022/2023

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 (WE-KZ.537.3.2022).

ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie odbywa się przy użyciu systemu informatycznego  https://slaskie.edu.com.pl

2. O kolejności na listach kandydatów do Liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci z problemamizdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

− wielodzietność rodziny kandydata,

− niepełnosprawność kandydata,

− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

− samotne wychowywanie kandydata,

− objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany doszkoły w pierwszej kolejności (z wynikiem 200 punktów).

6. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza nabór do 5 oddziałów.

  • Klasa I A – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
  • Klasa I B – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia
  • Klasa I C – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język niemiecki/język włoski
  • Klasa I D – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
  • Klasa I E – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

Języki do wyboru (oprócz klasy I C): j. niemiecki, j. rosyjski

UWAGA! W przypadku zbyt dużej liczby uczniów, którzy wybrali grupę językową – j. rosyjski, uczniowie z najniższą punktacją, uzyskaną w procesie rekrutacji, zostaną automatycznie przeniesieni do grupy językowej – j.niemiecki.

Do każdej klasy I LO przyjmuje 30 uczniów, w klasie I C każda z grup liczy po 15 uczniów.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

− wniosek wygenerowany w procesie rekrutacji elektronicznej (może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej)

− dokumenty, potwierdzające kryteria ex aequo

− kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej),

− oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

− oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

oraz dodatkowo (tylko osoby przyjęte):

− 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą),

− ewentualna kopia opinii o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

− deklaracja wyboru przedmiotów religia/etyka,

− karta zdrowia.

PUNKTACJA

Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów łącznie za:

- oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału

Oddział

Punktowane przedmioty

A

historia, wiedza o społeczeństwie

B

j. angielski, historia

C

j. angielski, geografia

D

biologia, j. angielski

E

biologia, chemia

 

Ocena

Punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

 dopuszczający

2

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,

- aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

- szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18 punktów,

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

1.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

1.2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty.

1.3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3punkty.

1.4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.

1.5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1.1-1.4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

3. Wszystkie osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i znajdować się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

- Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego  rodzica/prawnego opiekuna) - od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje - od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności - do 13 lipca 2022 r.

- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach - do 19 lipca 2022 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 20 lipca 2022 r.

- Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 29 lipca 2022 r. do godz.14.00

W przypadku pozostania wolnych miejsc w szkole przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminie 01-19 sierpnia 2022 r.

 

Zapraszamy

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza