Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zasady i warunki rekrutacji

Czcionka:

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I.    Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
4.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.

5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z 17.06.2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – szkoły ponadpodstawowe

6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

 

II. Kryteria rekrutacji.
1.    Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wybranych przedmiotów. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji znajdują się w tabeli zamieszczonej w zakładce Oferta edukacyjna 2019/2020

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący         –     18 pkt
bardzo dobry     –     17 pkt
dobry          –     14 pkt
dostateczny     –      8 pkt
dopuszczający     –      2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
-    języka obcego nowożytnego.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

g) Osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych, które będą brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji dostępne są w zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty załącznikach do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019: http://www.kuratorium.katowice.pl

2.    Do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALYCH

I.    Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
4.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.

5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z 17.06.2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – szkoły ponadgimnazjalne

6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.9.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

II. Kryteria rekrutacji.

1.    Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z z wybranych przedmiotów. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji znajdują się w tabeli zamieszczonej w zakładce Oferta edukacyjna 2019/2020

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący         –     18 pkt
bardzo dobry     –     17 pkt
dobry          –     14 pkt
dostateczny     –      8 pkt
dopuszczający     –      2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.

b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt. Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie 20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    historii i wiedzy o społeczeństwie,
-    matematyki,
-    przedmiotów przyrodniczych,
-    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

c)    Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

g) Osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych, które będą brane pod uwagę podczas procesu rekrutacji dostępne są w zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty załącznikach do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019: http://www.kuratorium.katowice.pl

2.    Do klas pierwszych i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie przyjmowani będą absolwenci gimnazjów, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają stosowne przepisy prawa, w szczególności wymienione w pkt. I.

 

Warunki rekrutacji - zobacz


W celu złożenia wniosku (pkt. 1), prosimy pobrać jeden z plików wzór teczki do klasy pierwszego wyboru, wypełnić, wydrukować i nakleić na teczkę.

Do teczki należy włożyć wniosek o przyjęcie do szkoły tj. wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji, podpisany przez rodziców.
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w Ustawie o systemie oświaty tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 03.04.2017, 21:12

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Kartka z kalendarza

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza