Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

MATEMATYKA W GEOGRAFII - powiatowy konkurs dla gimnazjalistów

Czcionka:

MATEMATYKA W GEOGRAFII

III edycja powiatowego konkursu dla gimnazjalistów.

 

Honorowy patronat:

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach

mgr Alicja Janowska

 

Organizator:

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

42 -200 Częstochowa , ul. T. Kościuszki 8

 

mgr Małgorzata Hercog – nauczyciel matematyki

mgr Urszula Pijet – nauczyciel geografii

Tel/fax: 34/ 324 25 55

e-m@il: matematykawgeografii@o2.pl

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej mgr Urszula Pijet

kom. 694-174-265 / preferowany/

 

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYKA W GEOGRAFII

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY,

POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO, KŁOBUCKIEGO, MYSZKOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

1.Cele konkursu:

 • Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i geografii

 • Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli

 • Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 

2 Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. szkolnego,

 2. powiatowego

 

 

3. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii w gimnazjum poszerzone o zagadnienia szczegółowe:

 • obliczanie odległości, powierzchni rzeczywistych na podstawie mapy w podanej skali

 • obliczanie skali mapy na podstawie podanej odległości, powierzchni rzeczywistej i odczytanej z mapy

 • obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej danego obszaru

 • obliczanie spadku terenu, spadku rzeki

 • obliczanie prędkości liniowej punktów położonych na równiku i równoleżniku 60°

 • obliczanie miejscowego czasu słonecznego i strefowego danego miejsca na podstawie jego położenia matematyczno--geograficznego

 • obliczanie długości geograficznej miejsca, na podstawie podanego czasu słonecznego na wybranych południkach geograficznych

 • obliczanie wysokości Słońca w momencie górowania w dniach 21 III, 23 IX, 22 VI, 22 XII

 • obliczanie średniej rocznej temperatury powietrza na podstawie wyników pomiarów w wybranych stacjach meteorologicznych

 • obliczanie amplitudy dobowej i rocznej temperatury powietrza

 • obliczanie sumy rocznej opadów na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w wybranych stacjach meteorologicznych, przeliczanie wielkości opadów z l/m² na milimetry słupa wody

 • redukowanie temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego do wartości występującej na poziomie morza

 • obliczanie stopnia geotermicznego, temperatury we wnętrzu Ziemi na podanej głębokości

 • konstruowanie diagramów kołowych na podstawie danych statystycznych

 • obliczanie gęstości zaludnienia

 • obliczanie wskaźnika feminizacji i maskulinizacji

 • obliczanie przyrostu naturalnego, rzeczywistego i salda migracji w liczbach bezwzględnych

 • obliczanie stopy (współczynnika) urodzeń i zgonów

 • obliczanie stopy (współczynnika) przyrostu naturalnego, rzeczywistego, salda migracji

 • zamiana współczynnika przyrostu naturalnego, przyrostu rzeczywistego i salda migracji na liczby bezwzględne

 • obliczanie współczynnika aktywności zawodowej

 • obliczanie stopy bezrobocia

 • obliczanie wskaźnika urbanizacji

 • obliczanie udziału poszczególnych form użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni terenu

 • obliczanie wskaźnika lesistości

 • obliczanie wielkości plonów i zbiorów upraw

 • obliczanie gęstości sieci drogowej i kolejowej

 • obliczanie dochodu narodowego na jednego mieszkańca

 • obliczanie salda (bilansu) handlu zagranicznego

 • obliczanie stosunku najwyższej do najniższej wartości danych statystycznych wybranych wskaźników.

 

4. Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych .

5. Etap szkolny odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. (środa ) o godz. 1100 w szkołach, które zgłosiły do Organizatora zamiar uczestnictwa w konkursie do 31 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza i przesłanie na adres e-mailowy matematykawgeografii@o2.pl ( załącznik nr 1 )

6. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada nauczyciel powołany przez Dyrektora szkoły. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli, w tym przynajmniej jeden o specjalności zgodnej z przedmiotem konkursu.

 

7. Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje test przygotowany przez Organizatora, który zostanie przesłany dwa dni przed konkursem drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany przez szkołę w zgłoszeniu do konkursu.

 

8. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej powiela, zabezpiecza i przechowuje otrzymane materiały z zachowaniem tajemnicy służbowej.

 

9. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut. Podczas wykonywania zadań I etapu można używać kalkulatora.

 

10. Prace I etapu są sprawdzane przez członków Szkolnej Komisji Konkursowej z wykorzystaniem klucza odpowiedzi i zasad punktowania dostarczonych drogą elektroniczną przez Organizatora.

 

11. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sporządza protokół z zawodów szkolnych i przesyła go wraz z pracami uczniów, którzy osiągnęli wynik 75% punktów możliwych do uzyskania na adres I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego ul. T. Kościuszki 8, 42-200 Częstochowa w terminie 7 dni czyli do 21 lutego 2018 r. ( decyduje data stempla pocztowego )

( załącznik nr 2 )

 

12. Przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej do dnia 28 lutego 2018 r. przesyła do Szkolnych Komisji Konkursowych listę 25 uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego.

 

13. Etap powiatowy Konkursu odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek)

o godz. 900 w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie,

ul. T. Kościuszki 8

 

14. W etapie powiatowym uczestnicy konkursu wszelkie obliczenia wykonują samodzielnie , bez użycia kalkulatorów

 

15. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu uczniów i nauczycieli na etap powiatowy

w I LO.

 

16. W sprawach spornych nieobjętych regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

I CZEKAMY NA PAŃSWA ZGŁOSZENIA!!!

 

Organizatorki:

mgr Małgorzata Hercog

mgr Urszula Pijet

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 2 - Protokół zawodów szkolnych

Utworzono dnia 23.11.2017, 09:31

Zgłoszenie szkoły

Utworzono dnia 23.11.2017, 09:21

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing